THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Web Content Image

UBND thành phố Vũng ban hành văn bản số 6070/UBND-VP ngày 30/10/2019 triển khai Kết luận số 524-KL/TU ngày 04/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu hội nghị lần thứ 22 và Kết luận số...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 6128/UBND-VP ngày 01/11/2019 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Công văn số 6139/UBND-VP ngày 04/11/2019 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về triển khai Kết luận số 812-KL/TU ngày 09/10/2019 Hội nghị...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Công văn số 3364/UBND-NV gửi Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, thời gian làm việc.

Đọc tiếp »