Thông báo Thông báo
Thông báo thu tiền quỹ phòng, chống lụt bão thành phố Vũng Tàu năm 2013 (lần 1)
04:17 | 09/04/2013 Print   E-mail    

             Thực hiện Pháp lệnh phòng, chống lụt bão đã sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000, Nghị định 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc thành lập hoạt động của quỹ phòng, chống lụt bão của địa phương và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT.

            UBND thành phố Vũng Tàu thông báo việc thực hiện thu, nộp tiền đóng vào quỹ phòng, chống lụt bão năm 2013, cụ thể