Thông báo Thông báo
Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức hành chính thành phố Vũng Tàu năm 2014
03:54 | 22/06/2015 Print   E-mail    

 

Bảng thống kê kết quả điểm thi phúc khảo đối với ngach Chuyên viên và tương đương

 

Bảng thống kê kết quả điểm thi phúc khảo đối với ngach Cán sự và tương đương