Thông báo Thông báo
Thông báo giao đất thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
04:21 | 10/08/2015 Print   E-mail    

 

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo quyết định giao đất thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, cụ thể sau:

1. Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Thành phố về việc giao 79m2 đất số 02, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho ông(bà) Đỗ Thị Nguyệt sử dụng vào mục đích đất ở.

2. Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Thành phố về việc giao 78,1m2 đất số 03, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho ông(bà) Trần Trung Hiếu sử dụng vào mục đích đất ở.

3. Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Thành phố về việc giao 65,5m2 đất số 29, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho ông(bà) Trần Văn Tam sử dụng vào mục đích đất ở.

4. Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Thành phố về việc giao 61,2m2 đất số 28, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho ông(bà) Lê Huy Sơn sử dụng vào mục đích đất ở.

5. Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Thành phố về việc giao 57,4m2 đất số 22, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho ông(bà) Trương Văn Yên sử dụng vào mục đích đất ở.

6. Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Thành phố về việc giao 69,5m2 đất số 24, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho ông(bà) Lê Phương Đông sử dụng vào mục đích đất ở.

7. Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Thành phố về việc giao 67,9m2 đất số 25, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho ông(bà) Quách Minh Thông sử dụng vào mục đích đất ở.

8. Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Thành phố về việc giao 71,1m2 đất số 27, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ - chiến sỹ trung đoàn tên lửa 261, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho ông(bà) Mai Đức Luận sử dụng vào mục đích đất ở.