Thông báo Thông báo
Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm học 2016 -2017
05:11 | 16/05/2017 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017 sau khi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia thi tuyển, cụ thể như sau:


STT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến hoàn thành

Thực hiện

1

- Xây dựng bộ tài liệu ôn thi các môn Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ, Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Thông báo tài liệu ôn thi.

Dự kiến trước ngày 15/5/2017

- Phòng Nội vụ.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

- Tổ giúp việc.

2

- Tập trung thí sinh hướng dẫn nội dung thi thực hành.

- Thu lệ phí dự thi, phát thẻ dự thi.

- Tổ chức bốc thăm ngày thực hành, nội dung bài thi thực hành.

Dự kiến từ ngày 26/4/2017 đến 29/4 /2017

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký HĐ thi tuyển

- Ban chấm thi thực hành.

- Tổ giúp việc.

3

- Tổ chức thi thực hành 01 tiết giảng dạy trên lớp.

Dự kiến từ 03/5 đến 09/5/2017

- Ban chấm thi thực hành.

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

- Tổ giúp việc.

4

- Thành lập Ban đề thi kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành (viết), tin học, ngoại ngữ.

- Xây dựng bộ đề thi.

Dự kiến trước ngày 25/5/2017

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

- Ban đề thi.

- Các cơ sở đào tạo được ký HĐ.

- Tổ giúp việc.

5

- Tổ chức ôn thi môn Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ. (06 ngày)

Dự kiến từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2017

- HĐ thi tuyển.

- Tổ giúp việc.

6

- Thành lập Ban coi thi, Ban in sao đề thi, các tổ phục vụ.

Dự kiến trước ngày 01/6/2017

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

7

- Tập trung thí sinh phổ biến nội quy, quy chế thi tuyển.

- Tập huấn Ban coi thi.

Dự kiến ngày 27/5/2017

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký Hội đồng thi tuyển.

- Ban coi thi.

8

- Tổ chức thi tuyển các môn Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Nghiệp vụ chuyên ngành (viết).

Dự kiến ngày 29,30,31/5/2017

- HĐ thi tuyển.

- Ban coi thi.

- Các tổ phục vụ.

9

- Thi môn Tin học (thi trên máy tính)

Dự kiến từ ngày 01/6/2017

- HĐ thi tuyển.

- Ban coi thi.

- Các tổ phục vụ.

10

- Thành lập Ban phách, Ban chấm thi.

Dự kiến  ngày 02/6/2017

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký Hội đồng thi tuyển.

11

- Tiến hành cắt phách bài thi.

Dự kiến ngày 11,12,13/6/2017

- HĐ thi tuyển.

- Ban phách.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

12

- Tiến hành công tác chấm thi.

- Tổng hợp điểm thi thực hành, phỏng vấn.

Dự kiến từ ngày 14/6 đến ngày 30/6/2017

- Ban chấm thi.

- Ban chấm thi thực hành.

13

- Ráp phách bài thi đã chấm xong.

- Tổng hợp điểm thi.

- Báo cáo kết quả điểm thi tuyển.

Dự kiến từ ngày 03/7 đến ngày 12/7/2017

- HĐ thi tuyển.

- Ban phách.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

14

- Thông báo kết quả điểm thi tuyển.

Dự kiến ngày 14/7/2017

- UBND thành phố Vũng Tàu.

15

- Nhận đơn phúc khảo. (10 ngày làm việc)

Dự kiến từ ngày 17/7/2017 đến ngày 28/7/2017

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

 

16

- Thành lập Ban phúc khảo.

- Tổ chức chấm phúc khảo. (10 ngày làm việc)

Dự kiến từ ngày 1/8/2017 đến ngày 14/8/2017

- HĐ thi tuyển.

- Ban phúc khảo.

17

- Tổng hợp kết quả phúc khảo.

- Báo cáo kết quả thi tuyển.

Dự kiến từ ngày 16/8 đến ngày 18/8/2017

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

- Tổ giúp việc.

18

- Phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Dự kiến ngày 22/8/2017

- UBND thành phố Vũng Tàu.

19

- Ban hành Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

Dự kiến ngày 23/8/2017

- HĐ thi tuyển.

- Thư ký HĐ thi tuyển.

- Tổ giúp việc.

20

- Thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của thí sinh trúng tuyển trước khi Hiệu trưởng ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển.

Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

- Hiệu trưởng các trường học có thí sinh trúng tuyển.

21

- Ban hành quyết định tuyển dụng.

Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của Hiệu trưởng các trường có thí sinh trúng tuyển.

- UBND thành phố Vũng Tàu.