Thông báo Thông báo
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức cấp xã năm 2017
11:45 | 11/07/2017 Print   E-mail    

Hội đồng thi tuyển công công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức cấp xã năm 2017 cho 28 trường hợp, cụ thể:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện: 21 trường hợp (vui lòng tải danh sách tại đây).

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện: 07 trường hợp (vui lòng tải danh sách tại đây)

Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành cho các thí sinh đủ điều kiện tiếp nhiện thông qua thi tuyển công chức, cụ thể sau:

I. CHỨC DANH: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1/ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 (số 83/2015/QH13 )

2/ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành môt số điều xủa Luật Ngân sách nhà nước.

3/ Luật kế toán ngày 20/11/2015 (số 88/2015/QH13)

4/ Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Kế toán

5/ Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàh một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

6/ Nghị định 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh 52/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàh một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

7. Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 12/12.2005 về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”.

8. Thông tư số 146/2011/TT-BTC của  Bộ Tài Chính ngày 26/10/2011: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã.

II. CHỨC DANH: VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

1/ Luật Thống kê ngày 23/11/2015

2/ Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

3/Nghị định 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia.

4/ Quyết định 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

5/ Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

6/ Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 của Chính phủ  về sửa  đổi bổ sung một số điều Nghị đinh 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

7/ Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn;

8/ Thông tư số 07/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ cơ quan.

9/  Thông tư  01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình văn bản hành chính.

10/ Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa tại cơ quan hành chính nhà nước.

11/ Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/3/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ.

III. CHỨC DANH: TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

1/ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014

2/ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012

3/ Luật hòa giải ở cơ sở

4/ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng từ bản sao bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thức hợp đồng giao dịch.

5/ Nghị định 123/20015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chinhs phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

6/ Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng từ bản sao bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thức hợp đồng giao dịch.

7/ Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2016 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/20015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

IV. CHỨC DANH: VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

2.  Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

3.  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

4.  Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

5.  Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

6.  Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

7.  Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

8.  Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

V. CHỨC DANH : ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG

1/ Luật xây dựng ngày 18/6/2014 (số 50/2014/QH13)

2/ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP  ngày15/5/2014 của Chính phủ về bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

3/Luật Nhà ở ngày 25/11/2014 (số 65/2014/QH13)

4/ Luật Đất đai ngày 29/11/2013

5/ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ  về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

6/ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11//2014 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

7/ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT  ngày19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

8/ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai

9/ Luật bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014 (số 55/2014/QH13)

10/ Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ Môi trường.

11/ Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy đinh về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

12/ Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

13/ Nghị định số 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

14/ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vị phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.