Thông báo Thông báo
Bổ sung Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung dành cho tất cả các chức danh của thí sinh tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017
10:16 | 14/07/2017 Print   E-mail    

Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo bổ sung tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung dành cho tất cả các chức danh của thí sinh tiếp nhận thông qua thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017, cụ thể: 

1/ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

2/ Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

3/ Luật phòng Chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (trừ điều 73,74, 77; khoản 2 điều 12, điểm b khoản 1 điều 13, điều 14,18;khoản 1,2 điều 19; điều 21; khoản 2,3 điều 23; khoản 2 điều 27; điều 30; khoản 3 điều 32; điều 47; khoản 4 điều 55);

4/ Luật 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham những năm 2005.

5/ Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham những năm 2005.

6/ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với Cán bô, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (trừ điều 14; khoản 3 điều 19)

7/ Nghị định 29/2013/ NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với Cán bô, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

8/ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố.

9/ Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa tại cơ quan hành chính nhà nước.