Thông báo Thông báo
Mức phí phúc khảo kết quả điểm thi tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017
06:22 | 04/08/2017 Print   E-mail    

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo mức phí phúc khảo kết quả điểm thi tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017: 150.000đồng / 01 bài thi.

Mức phí phúc khảo được quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính