Thông báo Thông báo
Phát động việc đăng ký ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính
09:51 | 09/10/2017 Print   E-mail    

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn số 1145/SNV-CCHC ngày 14/9/2017 về việc đề nghị đăng ký ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính.

Nội dung ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Tăng cường năng lực và trách nhiệm công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; Các ý tưởng khác liên quan đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Các ý tưởng mới, sáng kiến hay trong công tác cải cách hành chính sẽ góp phần nâng cao nhiệm vụ CCHC tại thành phố Vũng Tàu; chi tiết về ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính liên hệ đến phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu./. 

Tin: Thắng Cảnh, BBT