Thông báo Thông báo
Điều chỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện diện tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017
11:03 | 16/10/2017 Print   E-mail    

Hội đồng tuyển dụng công công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo điều chỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện diện tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thuộc thành phố Vũng Tàu đã được thông báo tại Văn bản số 03/TB-HĐTD ngày 11/7/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã (gồm 21 trường hợp), cụ thể như sau:

- Thí sinh đủ điều kiện: 20 trường hợp;

- Thí sinh không đủ điều kiện: 01 trường hợp. Ông Nguyễn Phước Thiện - sinh ngày 15/4/1978, thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh Văn hóa – Xã hội tại Ủy ban nhân dân phường Thắng Nhì.

Lý do: Theo Công văn số 1235/SNV-XDCQ ngày 02/10/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển hướng dẫn như sau: Đối với trường hợp để xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển theo khoản 2, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn quy định thì trong thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên, người có kinh nghiệm công tác phải có trình độ theo tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ: “Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm”, …

Trường hợp ông Nguyễn Phước Thiện, quá trình công tác như sau: Từ ngày ngày 01/3/2005 đến ngày 01/9/2012: cán bộ Truyền thanh; từ ngày 01/9/2012 đến ngày đến ngày 21/4/2017: cán bộ chuyên môn Trung tâm văn hóa, thể thao – Học tập cộng đồng UBND phường Nguyễn An Ninh. Trình độ chuyên môn trong quá trình công tác: Tốt nghiệp khóa học: chuyên viên kế toán tin học (từ ngày 16/10/1999-31/10/2000); Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội (cấp bằng ngày 26/11/2012).

Như vậy, ông Nguyễn Phước Thiện trong thời gian công tác có trình độ chuyên môn của ngành đào tạo không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng (tốt nghiệp khóa học chuyên viên kế toán tin học).  Do đó, ông Nguyễn Phước Thiện không đủ điều kiện diện tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển (Các trường hợp thí sinh dự tuyển khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 11/7/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu).