Thông báo Thông báo
Nội quy kỳ sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thành phố Vũng Tàu năm 2017
04:49 | 26/10/2017 Print   E-mail    

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu Thông báo nội quy kỳ sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, cụ thể như sau: 

I. Quy định đối với thí sinh tham dự sát hạch: 

1. Phải có mặt trước phòng sát hạch đúng thời gian quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự.

2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị đối chiếu khi gọi vào phòng sát hạch và ngồi đúng chỗ chỉ dẫn.

3. Chỉ được mang vào phòng sát hạch viết mực màu xanh, thước kẻ; không mang vào phòng sát hạch điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, máy vi tính, các phương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến nội dung sát hạch.

4. Căn cứ vào thứ tự số báo danh, thí sinh sẽ được gọi vào phòng sát hạch. Trường hợp thí sinh vắng mặt sau 15 phút kể từ lúc được gọi vào phòng sát hạch thì sẽ gạch tên thí sinh đó khỏi danh sách tham dự kỳ sát hạch.

5. Chỉ được sử dụng giấy sát hạch, giấy nháp do Hội đồng tuyển dụng cung cấp và có đủ chữ ký của 02 thành viên giám thị phòng sát hạch. Thí sinh tham gia sát hạch ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làm bài sát hạch.

6. Giữ trật tự trong phòng sát hạch, không được trao đổi giấy làm bài sát hạch, giấy nháp, không được quay cóp bài sát hạch của thí sinh khác hoặc có bất kỳ một hành động gian lận nào khác để được kết quả sát hạch tốt hơn. Nếu có thắc mắc, phải hỏi công khai giám thị phòng sát hạch để được hướng dẫn.

7. Trường hợp viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài làm sát hạch (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

8. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký, chức danh, tên cơ quan của thí sinh hoặc các dấu hiệu khác lên bài làm sát hạch.

9. Chỉ được ra ngoài phòng sát hạch sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của thám thị phòng sát hạch. Nếu thí sinh đau, ốm bất thường thì phải báo ngay cho thành viên Hội đồng tuyển dụng để xem xét, giải quyết.

10. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng sát hạch ngay khi tuyên bố hết thời gian làm bài. Thí sinh phải ghi rõ số tờ, số trang của bài sát hạch đã nộp và ký vào danh sách nộp bài sát hạch trước khi ra khỏi phòng sát hạch. Trường hợp không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy. 

II. Xử lý kỷ luật đối với thí sinh tham dự sát hạch 

1. Thí sinh vi phạm nội quy sát hạch đều phải lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

a) Khiển trách: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

- Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

- Trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;

- Mang tài liệu vào phòng sát hạch nhưng chưa sử dụng và sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện thông tin khác thuộc loại bị nghiêm cấm mang vào phòng sát hạch.

Hình thức kỷ luật khiển trách do giám thị phòng sát hạch lập biên bản và công bố công khai tại phòng. Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 20% kết quả điểm sát hạch.

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

- Đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phòng sát hạch;

- Sử dụng tài liệu và sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện thông tin khác thuộc loại bị nghiêm cấm mang vào phòng sát hạch.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị phòng sát hạch lập biên bản, thu tang vật và công bố công khai tại phòng sát hạch. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 40% kết quả điểm sát hạch.

c) Đình chỉ sát hạch: Áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy sát hạch;

Hình thức kỷ luật đình chỉ sát hạch do Hội đồng tuyển dụng quyết định và công bố công khai tại phòng sát hạch. Thí sinh bị đình chỉ sát hạch thì điểm sát hạch được chấm điểm 0.

d) Hủy bỏ kết quả sát hạch: áp dụng đối với thí sinh phát hiện sát hạch hộ hoặc đã bị xử lý kỷ luật trước đó trong sát hạch, nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy đến mức cảnh cáo.

đ) Nếu thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong phòng sát hạch thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Biên bản xử lý kỷ luật phải có chữ ký xác nhận của các giám thị phòng sát hạch và thí sinh vi phạm. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng.

3. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy sát hạch với thành viên giám thị, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

III. Quy định đối với giám thị:

1. Phải có mặt tại địa điểm sát hạch đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng thể hiện văn minh, lịch sự.

2. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy chế và nội quy của sát hạch.

3. Giữ trật tự, không được sử dụng điện thoại di động, máy vi tính, máy ảnh trong phòng sát hạch.

4. Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian sát hạch.

IV. Xử lý kỷ luật đối với giám thị:

1. Giám thị phòng sát hạch, giám thị hành lang vi phạm quy định tại Mục 3 của Nội quy này, tùy theo mức độ vi phạm, Tổ trưởng Tổ giám thị nhắc nhở hoặc đề nghị Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đình chỉ nhiệm vụ của giám thị.

2. Trường hợp thành viên giám thị phòng sát hạch có các hành vi làm lộ đề sát hạch, chuyển đề sát hạch ra ngoài, chuyển đáp án từ ngoài vào phòng sát hạch thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đình chỉ nhiệm vụ thành viên. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến kết quả sát hạch thì bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan có liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn