Thông báo Thông báo
Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình: xây dựng trụ sở khu phố 3, phường 2, thành phố Vũng Tàu
04:30 | 08/01/2018 Print   E-mail    

Để đảm bảo tiến độ xây dựng Trụ sở khu phố 3, phường 2, thành phố Vũng Tàu, ngày 28/12/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng Trụ sở khu phố 3, phường 2, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, UBND thành phố đã dự kiến thời gian điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trong quý I/2018. Và dự kiến thời gian di chuyển, bố trí giao đất tái định cư, giao đất mới (nếu có), như sau: Sau 30 ngày kể từ ngày UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cụ thể cho từng hộ gia đình, cá nhân, đơn vị có đất bị thu hồi tại dự án theo quy định hiện hành của pháp luật; Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc khu vực dự án trên có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban QLDA đầu tư xây dựng 2, UBND phường 2, các phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các phòng, ban có liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong trường hợp tổ chức, hỗ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thông kê nhà ở, tài sản khác gắn liên với đất theo thời gian dự kiến nêu trên thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Tin: Mỹ Hiếu