Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TCTNC của Tổ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.
02:15 | 21/07/2018 Print   E-mail    

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 3515/UBND-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/TCTNC ngày 11/5/2018 của Tổ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng về thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng Thanh tra thành phố, Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

UBND Thành phố giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 17 phường xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh.

Giao Trưởng Công an thành phố, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phòng ngừa đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông…Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đảm bảo tỷ lệ dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng quy định, làm tốt các khâu chuẩn bị cho công tác tuyển quân 2019.

UBND Thành phố giao cho Thủ trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Y tế theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai một số dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng giao cho Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án; Giao  Chánh Thanh tra thành phố chỉ đạo công tác kê khai tài sản, thu nhập. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện các giải pháp phòng ngừa vi phạm; Giao Phòng Nội vụ thành phố chủ trì, tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính…

UBND Thành phố giao Chánh thanh tra thành phố chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo này và tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Tổ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng theo quy định./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn