Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
08:23 | 26/07/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Văn bản số 6256/UBND-VP ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 4045/UBND-VP ngày 19/7/2018 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND 17 phường, xã về việc thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 3555/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 30/5/2018 của Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và Văn bản số 3515/UBND-VP ngày 25/6/2018 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TCTNCngày 11/5/2018 của Tổ Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

UBND thành phố yêu cầu Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Vũng Tàu, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo chỉ thị số 10/CTr – TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chủ động phát hiện, xử lý tham nhũng; rà soát quy trình giải quyết công vụ, cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt), đồng thời cam kết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo này, định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn