Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai thực hiện chỉ đạo về giao tiếp trong thực thi công vụ.
05:36 | 29/07/2018 Print   E-mail    

 
Thực hiện Công văn số 2602-CV/TU ngày 14/6/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về giao tiếp trong thực thi công vụ, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 4136/UBND-PNV ngày 24/7/2018 gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã về việc triển khai thực hiện Công văn số 2602-CV/TU ngày 14/6/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về giao tiếp trong thực thi công vụ.
 
Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã cần thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bội Nội vụ tại cơ quan, đơn vị; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; Phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; Đưa nội dung thực hiện giao tiếp trong thực thi công vụ vào đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm một cách nghiêm túc.
 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố Vũng Tàu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ phải nghiêm túc tuân thủ thực hiện nghiêm quy định của Luật cán bộ công chức, Luật viên chức, Quy chế Văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nội quy của cơ quan, đơn vị về văn hóa giao tiếp, có thái độ, tác phong, cử chỉ, lời nói lịch sự, đúng chuẩn mực trong giao tiếp với nhân dân; Hướng dẫn, giải thích cho công dân nắm được nội dung quy định pháp luật, quy trình giải quyết hồ sơ liên quan đến vấn đề người dân đang có yêu cầu giải quyết và đề nghị công dân chấp hành đúng pháp luật, nội quy của cơ quan, giữ trật tự, an ninh và không làm ảnh hưởng đến công tác của cơ quan, đơn vị; Bình tĩnh, thận trọng, chủ động trong mọi tình huống và thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người thi hành công vụ. Trường hợp cần thiết thì phối hợp với lực lượng bảo vệ cơ quan hoặc công an phường để đảm bảo an ninh trật tự Trụ sở làm việc và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối tượng có hành vi gây rối (nếu có).
 
UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu về giao tiếp trong thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị; Tham mưu cho UBND thành phố xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện nội dung Văn bản này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT
 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn