Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021.
05:41 | 29/07/2018 Print   E-mail    

 
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 4121/KH-UBND ngày 24/7/2018 về triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021.
 
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu để thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong cộng đồng; đưa việc thực hiện vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trở thành một phong trào sâu rộng, nhằm thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe, cải thiện vệ sinh mội trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong lao động; Phát động phong trào sâu rộng tại các địa phương, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ về vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Để các đơn vị, cơ quan, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Người dân TP Vũng Tàu tập thể dục nâng cao sức khỏe tại công viên Bãi Trước
 
Yêu cầu của Kế hoạch là phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” phải thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố; Các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố cần thực hiện tốt phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, xem đây là hoạt động thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Tại Kế hoạch này, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã nêu rõ thực trạng của công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hiện nay và đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2021: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường các hoạt động về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh trong cơ sở y tế và nơi làm việc, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương.
 
Nội dung các hoạt động được tập trung vào: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng; Thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe, vận động người dân thực hiện nếp sống vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, ở sạch; Cải thiện vệ sinh môi trường, thực hiện tốt vệ sinh nơi công cộng, vận động người dân thu gom, loại bỏ các vật dụng phế liệu gây ô nhiễm môi trường; Thực hiện tốt An toàn thực phẩm và an toàn vệ sinh lao động…UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.
 
UBND thành phố Vũng Tàu giao phòng Y tế tham mưu cho UBND thành phố các Văn bản chỉ đạo liên quan đến việc triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021; giao Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các Trạm Y tế tăng cường hoạt động, tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai phong trào, đảm bảo đạt được các mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia, vệ sinh phòng chống dịch bệnh và là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện phong trào ở địa phương.
 
UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND 17 phường xã, các tổ chức đoàn thể cần tổ chức tốt việc tuyên truyền và phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” cho tất cả cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị. Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện phong trào với các chiến dịch, cuộc vận động khác. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị phải tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những bài học, những mô hình, sáng kiến hay để nhân ra diện rộng. Kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào.
 
Căn cứ nhiệm vụ được giao, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; Phòng Y tế thành phố có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra theo dõi các đơn vị thực hiện và báo cáo về UBND thành phố và Sở Y tế./.
 
Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT
 
 

  

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn