Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành ủy Vũng Tàu chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân
08:20 | 30/07/2018 Print   E-mail    

Văn bản số 2582-CV/TU ngày 06/6/2018 của Thành ủy Vũng Tàu gửi đến UBND Thành phố, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 29-KL/TW ngày 31/01/2018 triển khai thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, tạo điều kiện cho đảng viên phát triển kinh tế tư nhân với nhiều hình thức.

Mục tiêu tổng quát là nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đảng viên đối với việc thực hiện quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân, thấy được vai trò, vị trí của kinh tế hộ, kinh tế tiểu chủ và của các doanh nghiệp tư nhân trong việc góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển đảng viên mới tại doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng; nâng cao nhận thức của đảng viên làm kinh tế tư nhân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công ty Sao Việt nơi có Chi bộ 1, Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài Nhà nước thuộc Thành ủy Vũng Tàu, đơn vị đang thi công công trình dân dụng tại thị xã Phú Mỹ

Cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; khuyến khích đảng viên gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, vận động người lao động trong doanh nghiệp, trên địa bàn dân cư sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tiên phong, gương mẫu trong các phong trào đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tích cực góp ý xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp tư nhân phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng và thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Tạo điều kiện cho các đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức đảng được tham gia sinh hoạt đảng tại nơi thuận lợi nhất. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên làm kinh tế tư nhân; phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 24/10/2008 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong đoàn thể, doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đàu tư nước ngoài./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT