Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
02:56 | 31/07/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 2700-CV/TU ngày 17/7/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu qua việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương vê “Công tác dân tộc”, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 4191/UBND-VP ngày 26/7/2018 gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND 17 phường, xã về việc  Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 17 phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, khi xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm có trách nhiệm rà soát, cụ thể hóa các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương và thành phố Vũng Tàu, đồng thời quan tâm hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Ngân hàng chính sách - xã hội thành phố, Phòng Lao động Thương binh và xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho các hộ nghèo, dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, đề ra giải pháp thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 17 phường, xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn