Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tại thành phố Vũng Tàu.
08:17 | 03/08/2018 Print   E-mail    

Có thể thấy rằng, triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Trong những năm qua, việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn được các cấp uỷ Đảng tại thành phố Vũng Tàu quan tâm, chỉ đạo sâu sát theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Các cấp ủy đảng tại thành phố Vũng Tàu đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng; kịp thời chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch…

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu về công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2018 thì công tác này luôn được các cấp uỷ tại thành phố Vũng Tàu chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2018 Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức: Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với 183 người tham dự; Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW, Chỉ thị số 20-CT/TW, Chỉ thị số 201-CT/TW, Chỉ thị số 23-CT/TW, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII với 487 người tham dự; Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 386 người tham dự; Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 450 người tham dự…Nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị được trình bày đầy đủ, súc tích, cụ thể từng nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến thành phố đã, đang và sẽ triển khai. Cán bộ dự Hội nghị đã nắm được nội dung căn bản của Nghị quyết, Chỉ thị; được nghe những định hướng cơ bản để triển khai ở cơ sở; được nghe những định hướng cụ thể về việc thảo luận ở địa phương, phân công, tổ chức xây dựng chương trình hành động...

Lãnh đạo Thành phố chủ trì tất cả các hội nghị quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng (Trong ảnh là Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Ban bí thư tổ chức, ảnh: Trần Việt)

Hiện nay, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở tại thành phố Vũng Tàu đã và đang triển khai học tập Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các nội dung: Nghị quyết số 26-NQ/TW về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ở cấp cơ sở, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, kết hợp giữa tự nghiên cứu với nghe phổ biến, giữa học tập quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp uỷ; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, viết thu hoạch, đánh giá việc học tập, quán triệt nghị quyết...

Các cấp ủy Đảng tại thành phố Vũng Tàu luôn xác định rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị. Đây chính là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực tế cho thấy, công tác triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn được các cấp uỷ chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Báo cáo viên được các cấp ủy chọn lọc kỹ từ những người có năng lực, sở trường, có phương pháp sư phạm, thường xuyên được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, được tập huấn về nội dung, được cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, tạp chí và các phương tiện truyền đạt. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các đoàn thể, tăng cường đổi mới, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền, như: Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của thành phố; phổ biến, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể, các buổi tọa đàm…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đó thì công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tại thành phố Vũng Tàu đôi khi vẫn còn một số bất cập như: việc tổ chức triển khai ở một số nơi chưa kịp thời, còn hình thức, chất lượng chưa cao; chưa dành thời gian thỏa đáng để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập. Công tác tổ chức quản lý học tập chưa chặt chẽ; tinh thần, thái độ học tập của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt chưa nghiêm túc; cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, nghiên cứu chưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến chất lượng triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết.  

Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu thì trong thời gian tới, để phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục những hạn chế trên, các cấp ủy tại thành phố Vũng Tàu cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy, Ban thường vụ, người đứng đầu cấp ủy cần nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sau mỗi lần học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các cấp ủy đảng cần đổi mới cách viết thu hoạch, viết phải liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao; đề xuất giải pháp, kiến nghị để tổ chức thực hiện. Những cách làm đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tham gia xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở cấp mình./.

Bài: Lê Ngân, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn