Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu đạt nhiều kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
08:46 | 04/08/2018 Print   E-mail    

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên toàn thành phố Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng, có sự đột phá trên một số mặt hoạt động. Các cấp Đoàn đã làm tốt việc tham mưu, đồng thời tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao tính hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; vận động, tổ chức cho thanh niên tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từ năm 2008 đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên thành phố Vũng Tàu liên tục được Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá là đơn vị xuất sắc; vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, Đội ngày càng được nâng cao.

(Thanh niên thành phố Vũng Tàu trong Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2018)

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu về tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì hiện nay thành phố Vũng Tàu hiện có 59.143 thanh niên (trong đó có 35.825 Nữ, 23.318 Nam). Thanh niên thành phố Vũng Tàu đã có những bước trưởng thành lớn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia công cuộc đổi mới, hăng hái thi đua trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và công tác quản lý, luôn đề cao ý thức tự lực, tích cực vươn lên, nhận thức và xác định được vai trò, vị trí và trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới.

Trong 10 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành một số chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động lãnh, chỉ đạo công tác thanh niên. Đặc biệt là chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, hội nghị lần thứ 7 của BCH TW Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đồng thời trên cơ sở chương trình của UBND tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên đến 2020 và chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ (Kế hoạch 2254/KH-UBND ngày 2/8/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình phát triển Thanh niên giai đoạn 2012-2020), qua đó đã có nhiều chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo nhiều hơn đến giáo dục và bồi dưỡng thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, nhiều chủ trương chính sách phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã tạo thêm cơ hội cho thanh niên có việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; kinh phí hoạt động của Đoàn - Hội được các cấp từng bước có sự quan tâm hơn. Nhiều chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể được xây dựng từ thành phố đến cơ sở, thông qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên trong việc tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào thanh niên, góp phần xã hội hóa công tác thanh niên.

Cụ thể, theo số liệu thống kê của UBND thành phố Vũng Tàu từ năm 2008 đến năm 2017 có khoảng 13.609 thanh niên được giải quyết việc làm (trong đó Nam: 6.395; Nữ: 7.214); Thanh niên tham gia học các nghề như: Nghề may công nghiệp, sửa chữa, lái máy kéo hạng A4… UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã chủ động trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trẻ, thu hút những thanh niên có triển vọng vào làm việc, từng bước xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 10 năm qua, thành phố Vũng Tàu đã tổ chức 04 đợt tuyển dụng xét tuyển công chức cấp xã, cụ thể: Năm 2008 có 09 thí sinh trúng tuyển qua thi tuyển, 02 Chỉ huy trưởng (xét tuyển); Năm 2013 có 81 thí sinh trúng tuyển qua thi tuyển, 08 Chỉ huy trưởng (xét tuyển); Năm 2014 có 01 Chỉ huy trưởng (xét tuyển); Năm 2017 có 34 thí sinh trúng tuyển. Hằng năm, UBND thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức các buổi hướng nghiệp, dạy nghề để thanh niên lựa chọn ngành nghề phù hợp học tập, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Thành Đoàn Vũng Tàu cũng đã tham mưu cho Thành ủy xây dựng Chương trình hành động về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Ban Thường vụ Thành Đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy, đồng thời chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động, kết quả 100% đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện. Đoàn Thanh niên thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế; bên cạnh đó, giáo dục cho thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão…Thành Đoàn Vũng Tàu cũng đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết thông qua việc chỉ đạo các cấp Đoàn tập trung làm tốt các nội dung như: xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể; tổ chức các lớp học Nghị quyết, các buổi sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến đoàn viên thanh niên; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện rõ vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên. Các cấp Đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc nắm bắt tư tưởng của thanh niên, từ đó đưa ra các nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tâm lý thanh niên trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu thì nhìn chung, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH”, công tác thanh niên trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; Nghị quyết đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là thông qua các chương trình hành động của Đoàn Thanh niên đã kêu gọi được toàn xã hội quan tâm chăm lo bồi dưỡng thanh niên. Nhiều đề án, chương trình do Đoàn Thanh niên tham mưu đã được phê duyệt, thực hiện đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên và công tác thanh niên. Một số vấn đề xã hội bức xúc nhất của thanh niên hiện nay được tập trung giải quyết tốt hơn như: vấn đề việc làm, vốn vay, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức  cách mạng, lối sống cho thanh niên; qua đó, phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ANQP, kết quả đó làm cơ sở và tiền đề quan trọng để thanh niên trong thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới; Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là lực lượng lao động trẻ được đào tạo nghề còn ít, việc đầu tư cơ sở vật chất tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên có được quan tâm nhưng còn hạn chế; công tác phối kết hợp giữa BTV Thành đoàn với các ban, ngành, đoàn thể còn  thiếu đồng bộ, thiếu kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong quá trình thực hiện. Cấp uỷ và chính quyền ở một số phường, xã còn thiếu sự quan tâm trong lãnh chỉ đạo.

Để phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế trong 10 năm qua về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tại thành phố Vũng Tàu cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho thanh niên. Có các hình thức biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác thanh niên, cần thường xuyên, chỉ đạo các cấp Đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên – lực lượng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của thành phố./.

Tin, ảnh: Lê Ngân, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn