Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ.
09:49 | 06/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố Vũng Tàu, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã chưa chấp hành tốt quy chế làm việc của UBND thành phố như: Vẫn còn một số trường hợp chậm gửi thông tin, báo cáo hoặc gửi thông tin, báo cáo nhưng không rà soát kỹ số liệu, chưa cấp nhật và làm tốt công tác dự báo gây khó khăn trong công tác tổng hợp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy theo quy định. Do đó vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 4247/UBND-VP ngày 02/8/2019 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay công tác tổ chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiệm chế độ thông tin, báo cáo nâng cao trách nhiệm và chất lượng các thông tin, số liệu, nội dung báo cáo; Trong đó yêu cầu tập trung rà soát, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo (hàng tháng, quý, năm) của ngành, lĩnh vực, địa phương gửi về UBND thành phố trước ngày 20 hàng tháng (Thông qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố).

UBND thành phố giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo dõi chặt chẽ việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu văn bản nhắc nhở, phê bình các cơ quan, đơn vị không chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; trên cơ sở đó phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp, đánh giá xếp loại người đứng đầu và bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn