Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
09:29 | 28/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, ngày 26/8/2019 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 4694/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” (viết tắt là Đề án); đảm bảo đúng mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; Kiện toàn các tổ hòa giải đảm bảo đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở; Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ chủ yếu như: Xây dựng, ban hành van bản triển khai đề án; Xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; Thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm; Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở: Chỉ đạo rà soát, đánh giá, tiến hành bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức hội nghị, giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở; Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã giao cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND 17 phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch; Giao phòng Tư pháp giúp UBND thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện; tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng năm; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. 

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND 17 phường, xã trên cơ sở Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Đề án một cách hiệu quả, chất lượng./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn