Thông báo Thông báo
Triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
08:07 | 06/09/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 4830/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả.

Nội dung thực hiện kế hoạch được tập trung vào:

Thứ nhất là rà soát, xây dựng và ban hành văn bản triển khai thực hiện Luật: Các cơ quan, tổ chức, ban ngành và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương rà soát các Văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đội, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật; Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình.

Thứ hai là tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật: Hình thức là tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn thi hành; Tổ chức tuyên truyền với hình thức: pano, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tờ gấp về nội dung Luật; Đăng bài, thông tin tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn thi hành trên trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Thanh tra thành phố chủ trì tham mưu UBND thành phố phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn thi hành. Tổ chức tuyên truyền với hình thức: pano, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tờ gấp về nội dung Luật; Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với thanh tra thành phố , UBND các phường xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung Luật, đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu; Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường xã tổ chức triển khai tuyên truyền nội dung của Luật với các hình thức phong phú, phù hợp với cán bộ, công chức và nhân dân tại địa phương, đồng thời tuyên truyền qua hệ thống loa không dây.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo kết quả về UBND thành phố./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn