Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
08:09 | 06/09/2019 Print   E-mail    

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 7920/UBND-VP ngày 09/8/2019 về thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 4821/UBND-VP ngày 30/8/2019 gửi Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các phường, xã, Trưởng ban tiếp công dân thành phố về việc thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Theo đó, việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa các vụ khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài, phức tạp trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tại thành phố Vũng Tàu và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các phường, xã cần tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 28/CTT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tường Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp tại Chương trình hành động số 10235/CTHĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết 04/NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thực hiện tốt Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; Tích cực chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài; Chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp; Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp cần cân nhắc việc thực hiện cưỡng chế những vụ việc liên quan đến khiếu nại đông người, phức tạp.

Chủ tịch UBND thành phố giao Thanh tra thành phố rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố để lập danh mục những vụ việc đông người, phức tạp đến Trụ sở tiếp công dân của thành phố khiếu kiện; phân loại, đề xuất phương án xử lý kịp thời; theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo mới phát sinh để kịp thời xem xét, giải quyết. Phối hợp với Ban Tiếp công dân thành phố tổ chức tốt việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố.

Giao Ban Tiếp công dân thành phố chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố thường xuyên liên hệ với Trụ sở Tiếp dân Tỉnh về tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời đề xuất UBND thành phố phương án xử lý. Trường hợp công dân tụ tập đông người trước trụ sở UBND thành phố khiếu kiện, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố trực tiếp tham gia vận động công dân và hướng dẫn, giải thích công dân. Đối với vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người phải báo cáo kiến nghị ngay với cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố giao cho Công an thành phố theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến khiếu kiện ở các địa phương, dự báo các tình huống có thể xảy ra; có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp và có biện pháp ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động khiếu kiện đông người. Bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự việc tiếp công dân tại Trụ sở các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố; củng cố chứng cứ lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật./.

Tin: Bằng Lăng, BBT