Thông báo Thông báo
Thành phố Vũng Tàu triển khai việc rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
09:22 | 09/09/2019 Print   E-mail    

Để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách giảm nghèo năm 2020, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch số 4841/KH-UBND ngày 03/9/2019 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.

Theo đó, đối tượng rà soát hộ nghèo là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 và một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Việc rà soát được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập (trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy đổi từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy trình tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Tại Kế hoạch nói trên, UBND Thành phố giao Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tham mưu UBND thành phô thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố;Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và các giám sát viên;Theo dõi, hướng dẫn đôn đốc UBND phường, xã chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy trình và đúng thời hạn quy định.

Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ được thực hiện từ ngày 05 tháng 9 đến hết ngày 15 thang 10 năm 2019. Trước ngày 20/10/2019, UBND các phường, xã báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn về Uỷ ban nhân dân thành phố (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Tin: Bảo Hân, BBT