Thông báo Thông báo
Vũng Tàu ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại phưòng, xã”
10:15 | 19/09/2019 Print   E-mail    

Ngày 12/8/2019, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại phưòng, xã”.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong tham gia phòng, chống ma túy.       Đồng thời, kế hoạch cũng nêu ra mục tiêu cụ thể là: Đối với phường, xã có tệ nạn ma túy: Giảm theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 5% số phường, xã có tệ nạn về ma túy, đồng thời giảm mức độ phức tạp của phường, xã trọng điểm so với giai đoạn 2012-2015; Đối với phường, xã không tệ nạn ma túy: Duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy; 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chổng ma túy; ngăn chặn việc gia tăng người nghiện ma túy. Đến năm 2020, xây dựng được ít nhất 01 phường, xã không có tệ nạn ma túy.

Theo đó, các nội dung và biện pháp thực hiện được đề ra tại Kế hoạch như sau: Tăng cường đẩy mạnh và phát huy vai trò quản lý của ủy ban nhân dân các phường, xã về công tác phòng, chống ma túy; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại phường, xã; Rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại phưòng, xã; phân loại ngưòi nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý; Điều trị nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; Quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở; Vận động nhân dân không trồng cây cỏ chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhố cây cỏ chứa chất ma túy …Thời gian thực hiện Kế hoạch từ năm 2016 đến hết năm 2020.

Tại kế hoạch, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án gửi về ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 15/9/2019. Đồng thời giao Công an thành phố (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 138 Thành phố) giúp lãnh đạo UBND Thành phố,  Ban Chỉ đạo 138 theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Dự án gửi Công an tỉnh theo quy định./.

Tin: Phan Thảo, BBT