Thông báo Thông báo
Tổ chức tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
03:37 | 03/10/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 253-KH/TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 357-KH/TU ngày 27/9/2019 gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc về tổ chức tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; làm tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện. Tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào:

Thứ nhất: Quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, khách quan xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cũng như xu thế phát triển đặt ra; Khẳng định dây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thư XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoát động hiệu lực, hiệu quả”; Khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước.

Thứ 2: Bám sát yêu cầu, nội dung, lộ trình nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Tỉnh ủy; phản ánh những nhiệm vụ trước mắt năm 2020, 2021 phải gắn với những nhiệm vụ lớn, quan trọn như: sửa đổi và ban hành các quy định pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2025-2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp.

Thứ 3: Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhấn mạnh kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã phù hợp theo quy định là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Thứ 4: Làm rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện theo tinh thần các Nghị quyết, kết luận của đảng, quy định của Nhà nước, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành liên quan về vấn đề này và phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo những yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trong Nghị quyết số 37-NQ/TƯ như: Thực hiện công khai, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, sắp xếp lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người bị tác động đó sắp xếp; tạm dừng bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải bảo đảm theo hướng tinh gọn, hợp lý, không tăng thêm đầu mối...

Thứ 5: Phản ánh quá trình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao thực hiện chủ trương này. Thông tin công khai, minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các chế độ chính sách đến cán bộ, công chức, người lao động dư dôi do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát công tác xử lý vì phạm trong quá trình thực hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến.

Thứ 6: Theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai do không được thông tin đầy đủ, việc xây dựng các đề án, dự án không đảm bảo các yêu cầu chính đáng cần được tôn trọng của nhân dân về văn hoá, tín ngưỡng; không đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động du dôi; cố tình bổ nhiệm, đề bạt, tuyển dụng cán bộ, gây khó khăn cho nhân dân trong chuyển đổi các giấy tờ, luận điệu xuyên tạc, kích động nhân dân của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện chủ trương này.

Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành uỷ, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Phòng Văn hoá và Thông tin, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn về các nội dung trong kế hoạch bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; Các phường, xã có địa giới hành chính thuộc diện phải sắp xếp căn cứ hướng dẫn của cơ quan cấp trên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tổ chức quán triệt về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy đến cán bộ, đảng viên ở các địa phương./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn