Thông báo Thông báo
Triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
11:55 | 23/10/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025; Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng  đã ban hành Kế hoạch số 5651/KH-UBND ngày 10/10/2019 về việc triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Vũng Tàu gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác; Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua: Đối với tập thể là các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thuộc thành phố, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan phối hợp của tỉnh đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nội dung của phong trào thi đua càn tập trung vào:

Thứ nhất, đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”: Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở. Thực hiện Công văn số 6298/UBND-NV ngày 02/11/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ 2, đối với cán bộ, công chức, viên chức : “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần và thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động tổ chức.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã đưa ra các tiêu chí thi đua cụ thể, hình thức khen thưởng cụ thể và tiến độ thực hiện hằng năm trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; Giao Phòng Nội vụ thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch này và định kỳ báo cáo UBND thành phố theo quy định./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn