Thông báo Thông báo
Quy định tiêu chí đặc thù, xét duyệt đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
10:42 | 28/10/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù, quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua táu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2019.

Theo đó đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có liên quan đến hoạt động đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển và các cơ quan quản lý thủy sản tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí đặc thù để cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển gồm 3 tiêu chí chính:

1.Tiêu chí để cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá:  Tàu cá phải có chiều dài toàn bộ của tàu (Lmax) từ 15 mét trở lên và tổng công suất máy chính từ 400 CV (mã lực) trở lên; Đăng ký nghề khai thác phù hợp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Tổ chức, cá nhân không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trong đánh bắt nguồn lợi thủy sản hoặc hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản; Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá nằm trong chỉ tiêu hạn ngạch phân bổ do cơ quan có thẩm quyền quy định; Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức; có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đối với cá nhân;Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật; Đối với tàu cá đóng mới thay thế: Chủ tàu được thực hiện đóng mới tàu cá để thay thế tàu cá hư hỏng, mục nát không sửa chữa được hoặc tàu cá bị chìm không trục vớt được, buộc phải hủy bỏ tàu, xóa đăng ký. Tàu cá đóng mới phải gắn máy thủy mới có vùng hoạt động như tàu cá được thay thế.

2. Tiêu chí để cấp văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá: Theo quy định tại tiêu chí đóng mới trừ việc tổ chức, cá nhân đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá nằm trong chỉ tiêu hạn ngạch phân bổ do cơ quan có thẩm quyền quy định; đồng thời tổ chức, cá nhân đề nghị cấp văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá nằm trong chỉ tiêu hạn ngạch phân bổ do cơ quan có thẩm quyền quy định; đối với nghề ưu tiên phát triển: Khuyến khích cải hoán thay máy chính là máy thủy mới và có công suất lớn hơn so với máy được thay thế;Đối với nghề hạn chế và nghề cấm phát triển: Khuyến khích cải hoán vỏ tàu chuyển đổi sang các nghề ưu tiên phát triển; được thay máy chính (khi máy cũ hư hỏng nặng, không thể hoạt động hoặc không thể khắc phục được), máy thay đổi phải là máy thủy mới và có công suất không lớn hơn so với máy được thay thế; Không cấp văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá sang các nghề cấm phát triển, hạn chế phát triển.

3. Đối với thuê, mua tàu cá thì Tàu cá phải có chiều dài toàn bộ của tàu (Lmax) từ 15 mét trở lên và tổng công suất máy chính từ 400 CV (mã lực) trở lên; Đăng ký nghề khai thác phù hợp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;Tổ chức, cá nhân không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trong đánh bắt nguồn lợi thủy sản hoặc hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản; Tuổi vỏ tàu không quá 10 năm; máy tàu phải là máy thủy; Được chuyển vùng đăng ký tàu cá thuộc các nghề ưu tiên phát triển theo hộ khẩu thường trú của chủ tàu cá; Không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh đối với tàu cá làm nghề cấm phát triển, hạn chế phát triển;

Vũng Tàu là địa phương có ngành nghề và số lượng tàu cá hoạt động rất lớn

Ngoài ra quy định cũng có quy định các tiêu chí khác liên quan như các tiêu chí ưu tiên để cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá; Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển và trong nội địa; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoàn, thuê, mua tàu cá./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT