Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
04:31 | 06/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 3508-CV/TU ngày 25/6/2019 của Thành ủy Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 6128/UBND-VP ngày 01/11/2019 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các phường xã trên địa bàn thành phố tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phát hiện, nhận diện, đấu tranh, xử lý, ngăn chặn  đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 và các Nghị quyết, quy định khác của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và kịp thời có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hoặc phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ được giao; Thường xuyên thực hiện theo dõi, kiểm tra theo quy định. Thực hiện nghiêm các kiến nghị, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Chỉ đạo nghiêm túc, xử lý cán bộ, công chức, viên chức viết bài, đưa thông tin không đúng sự thật; xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức, viên chức suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; Coi trọng cải tiến phong cách, lề lối làm việc, tích cực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Nội vụ thành phố nghiêm túc thực hiện quy định, quy trình trong công tác cán bộ, cụ thể hóa các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, quy hoạch cán bộ, rà soát, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức, thôi chức đối với những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt có nhiều dư luận không tốt.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Văn hóa và thông tin  tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm tốt của tập thể và cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05; Chủ động trong công tác tham mưu, kịp thời định hướng dư luận, xử lý thông tin sai lệch ảnh hưởng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện đấu tranh mạnh mẽ, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái chống phá Đảng, nhà nước, xuyên tạc sự thật lịch sử, thành quả cách mạng trên Internet, mạng xã hội./.

 

                                                                                        Tin: Bằng Lăng, BBT

 

 

 

 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn