Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật tố tụng hành chính.
11:28 | 22/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Văn bản số 3480/UBND-VP ngày 18/4/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật tố tụng hành chính, ngày 20/11/2019 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 6651/UBND-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật tố tụng hành chính.

(Hình minh họa) 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 10119/VPCP-V.I ngày 17/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

Chấp hành nghiêm Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý hành chính đối với người không thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, không để tồn động, kéo dài.

Những Bản án, Quyết định có khó khăn, vướng mắc, phức tạp thì nghiên cứu để có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo UBND thành phố cho ý kiến chỉ đạo giải quyết thực hiện dứt điểm vụ việc.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát Danh sách các Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án Hành chính chưa thi hành xong tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mục 9, 12, 13, 14 Văn bản số 901/BTP-TCTHADS ngày 19/3/2019 của Bộ Tư pháp, tham mưu UBND thành phố thực hiện các bản án theo quy định.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện kháng án nếu có hoặc tổ chức thực hiện Bản án theo quy định, kết quả báo cáo về UBND thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Bằng Lăng, BBT