Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Triển khai định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia
09:37 | 28/11/2019 Print   E-mail    

 

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định số 5593/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp tại thành phố Vũng Tàu trở thành nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội..

Theo đó có 7 nội dung cần triển khai thực hiện cụ thể như: Thực hiện phổ biến quán triệu Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của Cán bộ công chức và các tầng lớp nhạn dân về vai trò, tầm quan trọng, của công nghiệp đối với sự phát triển bền vững của địa phương, nắm bắt, hiểu rõ mục tiêu, phương hướng phát triển công nghiệp, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc tham gia phát triển công nghiệp tại địa phương; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp, trong đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là trong thời đại công nghiệp 4.0 vì nhân lực là yếu tố quyết định đến chất lượng phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo lập môi trường đâu tư, kinh doanh thuận lợi; phân bổ không gian, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; ứng dụng khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp.

Trên cơ sở Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan,đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Phường, xã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng thời giao phòng Kinh tế chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình, kết quả thực hiện, cũng như các kiến nghị, đề xuất có liên quan để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch, cũng như tổng hợp tham mưu UBND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Thành ủy và cấp có thẩm quyền theo quy định.Trong quá trình thực hiện nếu thấy khó khăn báo cáo đề xuất UBND Thành phố./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT