Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Thành phố Vũng Tàu công bố thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt cấp xã
02:28 | 19/02/2020 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu vừa có văn bản số 801/UBND-VP ngày 18/02/2020 về việc triển khai thực hiện quyết định 225/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiệu lực từ ngày 05/02/2020.

Theo đó, Quyết định công bố 01 thủ tục thay thế “Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa” thuộc lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trước đây đã được công bố tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 06/3/2018. Thủ tục có thời hạn giải quyết tối đa là 05 ngày làm việc; nhận hồ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, không thu lệ phí.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao cho UBND 17 phường, xã triển khai quyết định nêu trên của UBND Tỉnh; thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ, niêm yết Danh mục thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT