Triển khai Quyết định Triển khai Quyết định
Vũng Tàu triển khai quy trình nội bộ giải giải quyết TTHC trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn th
08:33 | 16/03/2020 Print   E-mail    

 

Ngày 13/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản 1281/UBND-VP triển khai thực hiện Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Ủy ban nhân dân 17 phường, xã triển khai thực hiện Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; lập danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tổng hợp; triển khai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực trên tại Bộ phận Một cửa cấp xã; cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định nêu trên vào Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của cơ quan, đơn vị; đồng thời  thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tổng hợp danh sách công chức, viên chức các phường, xã trực thuộc Thành phố được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT