Triển khai Quyết định Triển khai Quyết định
Vũng Tàu triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phòng chống thiên tai, Thủy lợi, Trồng trọt, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10:47 | 22/03/2020 Print   E-mail    

Vừa qua, ngày 16/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành văn bản số 1343/UBND-VP để triển khai Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phòng chống thiên tai, Thủy lợi, Trồng trọt, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân 17 phường, xã triển khai thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; lập danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tổng hợp; thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã; cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định nêu trên vào Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của cơ quan, đơn vị; đồng thời  thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tổng hợp danh sách công chức, viên chức các phường, xã trực thuộc Thành phố được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT