Triển khai Quyết định Triển khai Quyết định
Vũng Tàu triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
08:45 | 26/03/2020 Print   E-mail    

Ngày 20/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 1463/UBND-VP để triển khai thực hiện Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; lập danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo quyết định này, gửi Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tổng hợp.

Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh sách đăng ký tài khoản của công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc tại các quy trình trên gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để báo cáo./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT