Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn bản cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực thể dục thể thao cấp xã
03:33 | 08/04/2020 Print   E-mail    

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn bản cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

+ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện và lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Quyết định 622 công bố 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, trong đó: 03 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sơ: Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm, Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa, Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực thư viện: Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực thể dục thể thao: Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở. Các thủ tục được nộp trực tiếp và không thu phí.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quyết định, UBND tỉnh giao Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn vị mình.

Triển khai quyết định 622, ngày 03/4/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 1975/UBND-VP triển khai Quyết định 622/QĐ-UBND của UBND tỉnh gửi UBND các phường, xã để thực hiện vệc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, trả kết quả và niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, xã; đồng thời thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT