Triển khai Quyết định Triển khai Quyết định
Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
03:45 | 23/04/2020 Print   E-mail    

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Quyết định, bãi bỏ 03 (ba) thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại; Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được công bố tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Triển khai thực hiện Quyết định 804, ngày 20/4/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 2272/UBND-VP yêu cầu Phòng Kinh tế triển khai thực hiện Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu niêm yết các thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo Quyết định 804 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT