Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp cấp huyện
05:50 | 01/06/2020 Print   E-mail    

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Quyết định, công bố 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp như sau: Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Các thủ tục được nộp trực tiếp và không thu phí.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định này, ngày 19/5/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 3121/UBND-VP yêu cầu phòng Lao động Thương binh và Xã hội triển khai Quyết định, đồng thời, giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ; niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Vũng Tàu và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT