Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Việc làm, Lao động tiền lương cấp tỉnh
12:23 | 04/06/2020 Print   E-mail    

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Quyết định, công bố 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương gồm: Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19, thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19; Công bố 03 Thủ tục thuộc lĩnh vực Việc làm gồm: Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm dừng kinh doanh do đại dịch COVID-19, thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp,  thủ tục Hỗ trợ người lao động  không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19. Các thủ tục được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyếnvà không thu phí.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành  thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn vị mình; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định  rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; ; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định, ngày 27/5/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 3298/UBND-VP yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, UBND 17 phường, xã trực thuộc triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND, đồng thời thực hiện niêm yết thủ tục hành chính Bộ phận một cửa UBND 17 phường, xã; Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên thông, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; Niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT