Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp cấp huyện.
06:11 | 05/06/2020 Print   E-mail    

Ngày 22/5, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1301/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại quyết định phê duyệt 01 thủ tục “Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài” được thực hiện theo quy trình nội bộ và tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;  01 thủ tục “cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh” không tổ chức tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Để Triển khai thực hiện Quyết định 1301, ngày 01/6/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 3382/UBND-VP yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố triển khai thực hiện Quyết định; lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tổng hợp; Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Bộ phận Một cửa Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; đồng thời cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định vào Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của cơ quan, đơn vị mình; Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức phòng chuyên môn được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT