Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huy
06:00 | 11/06/2020 Print   E-mail    

Ngày 04/6/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rại - Vũng Tàu.

Tại Quyết định, công bố 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế): Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý. Thủ tục được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến và không thu phí.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định, ngày 9/6/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 3607/UBND-VP yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND; Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên thông, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; Niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT