Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng cấp huyện
08:07 | 30/07/2020 Print   E-mail    

Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại Quyết định, công bố 01 thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Thủ tục được nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc nộp qua mạng Internet tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn và không thu phí. Thời hạn giải quyết thủ tục: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ thủ tục hành chính công bố tại Quyết định xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định, ngày 27/7/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 5563/UBND-VP yêu cầu phòng Quản lý đô thị triển khai thực hiện Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ; niêm yết các thủ tục hành chính mới theo Quyết định nêu trên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT