Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm cấp tỉnh
11:12 | 30/07/2020 Print   E-mail    

Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Quyết định, công bố 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đã được công bố tại Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). (Chi tiết danh mục vui lòng tải tại đây để xem trực tiếp)

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

UBND tỉnh giao Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.Đồng thời, Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn quản lý để thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định, ngày 28/7/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 5595/UBND-VP yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố, UBND 17 phường, xã trực thuộc và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; giao Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Phường, xã tổ chức thực hiện niêm yết, tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính tại Quyết định nêu trên; đồng thời thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT