Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phí
11:17 | 30/07/2020 Print   E-mail    

Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại Quyết định, công bố 01 thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Hồ sơ được nộp trực tiếp và không thu lệ phí

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh giao Giao Sở Tài chính (các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, Sở Tài chính (các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định, ngày 28/7/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 5592/UBND-VP yYêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố, UBND 17 phường, xã trực thuộc triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giao Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Phường, xã tổ chức thực hiện niêm yết, giải quyết, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Quyết định; đồng thời thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.