Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực chứng thực cấp huyện
07:40 | 09/08/2020 Print   E-mail    

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Quyết định, công bố 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đã được công bố tại các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định, ngày 6/8/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 5867/UBND-VP yêu cầu Phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND; Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, trả kết quả và niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa theo Quyết định; đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./. 

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT