Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non cấp huyện
04:30 | 22/11/2020 Print   E-mail    

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3363/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại Quyết định, công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân nhân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đã được công bố tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND, ngày 04 tháng10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2984/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, UBND Tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định, ngày 18/11/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 9196/UBND-VP yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3363/QĐ-UBND; Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm tổ chức, phối hợp việc tiếp nhận, trả kết quả và niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./. 

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT