Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí
04:37 | 22/11/2020 Print   E-mail    

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3371/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường, thị trấn, trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Quyết định, công bố 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đã được công bố tại Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, UBND Tỉnh Giao Sở Tài chính (các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời, căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, Sở Tài chính (các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định, ngày 18/11/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 9190/UBND-VP yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu và UBND các phường, xã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3371/QĐ-UBND; Giao Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức thực hiện niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa; đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT