THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Ngày 15/7, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6...

Đọc tiếp »

Ngày 4/8, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 01/KH-HĐND-VHXH về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Theo đó,...

Đọc tiếp »