THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 5507/UBND-VHTT ngày 03/10/2019 gửi các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường xã về việc huy động hệ thống chính trị địa phương tham gia đấu tranh chống các...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 5266/UBND-VP ngày 23/9/2019 gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã về việc phối hợp triển khai xây dựng chính quyền điện...

Đọc tiếp »

ban hành Văn bản số 4821/UBND-VP ngày 30/8/2019 về việc thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 4694/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4247/UBND-VP ngày 02/8/2019 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc cung...

Đọc tiếp »